Drodzy Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Ze względu na zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, przedstawiam zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych przez Biuro Tłumaczeń ARTIST 

Przypominamy, że administratorem Państwa danych jest:

Biuro Tłumaczeń i Szkoła Języków Obcych ARTIST z siedziba 39-200 Dębica , ul. Rzeszowska 69.

Mogą się Państwo kontaktować z nami pod adresem:

39-200 Dębica , ul Rzeszowska 69

lub telefonicznie pod numerem: 146765225

Od 25 maja 2018 roku przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

Dane Państwa przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji usług tłumaczeniowych oraz w celu wystawiania dla Państwa faktur VAT za nasze usługi.

Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. W ramach świadczonych usług przez nas, podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

Jeżeli wyraziliście lub wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Państwa dane przetwarzamy przez czas:

Trwania usługi tłumaczeniowej,  niezbędny dla realizacji tłumaczenia 

Państwa dane mogą być przekazane upoważnionym pracownikom; podmiotom świadczącymi wybrane usługi na rzecz Biura (informatyczne, tłumaczeniowe itp.) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia naszych usług. 

 

Informacje szczegółowe:

Państwa uprawnienia:

Stosowany skrót:  RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia realizowane przez nasze

  1. dostępu do treści Państwa danych osobowych (art. 15 RODO) przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nasze biuro;

  2. żądania sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO) przez wskazanie nieprawidłowych danych  osobowych, które Państwa dotyczą

  3. żądania usunięcia Państwa danych osobowych (art. 17 RODO) ;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 18 RODO) przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania
  5. do przenoszenia  Państwa danych osobowych (art. 20 RODO) przez żądanie przygotowania  i przekazania przez biuro danych osobowych przekazanych przez  Państwa do innego administratora
  6. w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust.1 lit. e) lub f) RODO, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego  w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy  RODO (art. 77 ust. 1 RODO)

 Dobrowolność podania danych: 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do  świadczenia wobec Państwa w/w usług.  

Zapraszamy do zapoznania się z wdrożoną w biurze Polityką Prywatności i Bezpieczeństwa.